800 00 330
Bezmaksas informatīvais tālrunis

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. AS “West Kredit” (turpmāk - Aizdevējs) Privātais kabinets paredzēts klienta ērtībām, un radīts, lai katram klientam būtu iespēja ērti pārvaldīt savu kredīta lietu. Izmantojot Privāto kabinetu, klientam ir iespēja tiešsaistes režīmā iesniegt Aizdevējam iesniegumus, pievienot dokumentus, sekot līdzi maksājumu izpildei, pieteikt izmaiņu veikšanu noslēgtajā līgumā vai pieteikties jauna aizdevuma līguma noslēgšanai. Privātie kabineti esošajiem klientiem dod iespēju redzēt maksimālo aizdevuma summu, kuru klients var saņemt. Tāpēc, ja radīsies nepieciešamība saņemt papildsummu sava esošā aizdevuma līguma ietvaros, klients par to viegli varēs paziņot savam kredītspeciālistam, kurš sagatavos visus nepieciešamos dokumentus.

1.2. Pirms uzsākt Privātā kabineta lietošanu klientam, jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana tiem. Ja klients nepiekrīt Privātā kabineta lietošanas noteikumiem, klients to nelieto, bet izvēlas visus jautājumus ar Aizdevēju risināt tā birojā.

1.3. Reģistrējoties, klients iepazīstas ar šiem noteikumiem, ko apstiprina atzīmējot lodziņā, “Piekrītu lietošanas noteikumiem”.

1.4. Privātā kabineta lietošanu un darbību nodrošina AS “West Kredit”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 40003270389, turpmāk – Privātā kabineta uzturētājs.

2. Personas datu apstrāde un komerciālie paziņojumi

2.1. Reģistrējoties Privātajā kabinetā, Klients piekrīt lietošanas noteikumiem un savu personas datu apstrādei. Pēc klienta reģistrācijas Privātajā kabinetā automātiski tiek izveidots klienta profils.

2.2. Klienta profila piekļuvei un izmantošanai Privātajā kabinetā klients tiek identificēts pēc e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos portālā, klientam nepieciešams ievadīt savus personas datus. Apliecinot Privātā kabineta lietošanas noteikumus, klients apliecina, ka ir iepazinies ar jāiepazīstas ar mājaslapā “Paziņojums par personu datu apstrādi” un iepazīšanās jāapstiprina atzīmējot par to “Esmu iepazinies ar paziņojumu par personu datu apstrādi”.

2.4. Klients piekrīt, ka Aizdevējs izmanto Klienta profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Aizdevēja piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai rīkotajām akcijām.

2.4.1. Komerciālie paziņojumi ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai pakalpojumu reklamēšanai. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

2.4.2. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības attiekties no komerciālu paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to informāciju uz e-pastu: support@westkredit.lv

2.5. Klienta datu dzēšana tiek veikta pēc klienta pieprasījuma.

3. Klienta pienākumi, izmantojot Privāto kabinetu

3.1. Klients, veicot reģistrāciju Privātajā kabinetā, norāda savus personas datus.

3.2. Klientam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Privātajā kabinetā un to lietotu.

3.3. Klientam nav tiesību nodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Aizdevējam: support@westkredit.lv

3.4. Pirms reģistrēšanās Privātajā kabinetā iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem un Paziņojumu par datu apstrādi.

4. Klienta tiesības, lietojot Privāto kabinetu

4.1. Klientam ir tiesības bez maksas un bez darba laika ierobežojuma izmantot Privāto kabinetu.

4.2. Klientam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Aizdevējs neuzņemas atbildību par klienta Privātajā kabinetā veiktajām darbībām, kuras klienta vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas klienta lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Privātā kabineta ievainojamības.

5.2. Aizdevējs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Privātā kabineta darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi klienta iekārtās, klienta e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp klienta iekārtām un Privāto kabinetu.

5.3. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Privātā kabineta lietošanas noteikumus, kā arī informāciju, kas atrodas Privātajā kabinetā. Jebkāda Privātajā kabinetā esoša materiāla publicēšana vai cita veida izmantošana bez Aizdevēja iepriekšējas atļaujas ir aizliegta. Noteikumu neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas autortiesības un par pārkāpumu LR normatīvajos aktos ir paredzēta atbildība.

5.4. Privātajā kabinetā esošo informāciju var izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

6. Konfidencialitāte

6.1. Visi klienta dati, kuri ievadīti Privātajā kabinetā tiek nodoti apstrādei tikai Aizdevējam. Klienta dati trešajām personām var tikt nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder AS “West Kredit”, reģistrācijas numurs 40003270389.

7.2. Klientam aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

8. Vispārēji brīdinājumi

8.1. Aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!

8.2. Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību (datorkrāpšana), kā arī par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, kā arī par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma un radīts būtisks kaitējums; kā arī par tāda rīka (ierīces, datorprogrammas, datorparoles, pieejas koda vai līdzīgu datu) neatļautu izgatavošanu, pielāgošanu izmantošanai, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kurš paredzēts automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanai vai ar kura palīdzību var piekļūt automatizētas datu apstrādes sistēmai vai tās daļai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar LR Krimināllikuma normām.

8.3. Aicinām regulāri iepazīties ar Privātā kabineta lietošanas noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: support@westkredit.lv

9. Strīdu izšķiršana

9.1. Strīdi, kas rodas par Privātā kabineta lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā, bet gadījumā, kad vienošanos nav iespējams panākt, strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Klientam (fiziskai personai - patērētājam) ir tiesības vērsties Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010. Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Komisijas darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Komisija ir ārpustiesas strīdu risinātāja saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu. Komisijas priekšsēdētājs un locekļi ir neatkarīgi un objektīvi strīda izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei. Komisija, risinot strīdus, piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību. Strīdi risināmi arī Eiropas Komisijas patērētāju strīdu izskatīšanas tiešsaistes platformā (plašāka informācija https://ec.europa.eu/).

9.3. Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, internetvietne: www.ptac.gov.lv

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Kr. Barona 28a, Rīga, LV-1011